Famylje Keatsen 2018

Famylje Keatsen 2018

Op 08-09 2018 wie it wer tiid foar de slotpartij fan it keatsen, de lêste keats wedstryd fan it seizoen. Om 10:30 hie de keatsferiening alles klear stean en it doarpshús de kofje waarm. It wie allinne noch wachtsje op de 42 keatsers dy’t mei soene dwaan oan it famylje keatse. Om 11:15 hiene alle keatsers it fjild berikke en koene wy los! Trochdat der yn de A klasse 4 partoeren wiene waard dêr yn in poule keatst. Dêrfoaroer wiene…

Lees Meer Lees Meer

Boazum/ Skearnegoutum 26-08-2018

Boazum/ Skearnegoutum 26-08-2018

Mei sân moaie partueren op papier soe it in moaie en sinnige keats dei wurde. De Boazumers en Skearnegoutumers wiene klear om te keatse yn twa poules. Yn beide poules waard der yn de earste omloop net spannend keatst. Mei 2 kear 5-0 en 1x 5-1 wie de earste omloop in feit. Yn poule A wie it sûnder mis dat partuer 3, it partuer fan Michel Rijsemus en Stef Haarsma mei 21 punten troch gean soe nei de Finale. Yn…

Lees Meer Lees Meer

Kompetysje keatsen 17-07

Kompetysje keatsen 17-07

Fia dizze wei wolle wy jimme meidiele dat it kompetysje keatse fan moarn jûn (17-07-2018) net troch giet!! Dit yfm it sproeien fan it keatsfjild, wy hoopje op jimme begryp.  

Teatsen 08-07-2018

Teatsen 08-07-2018

Yn it begjien fan de wike rûn it noch gjin stoarm mei de opjefte, gelokkich feroare dat fluch en hiene wy in prachtige list mei 20 minsken en 7 partueren. Hjirtroch koene wy yn 2 poules keatse, poule A bestie út 4 partueren en poule B út 3. Der waard yn soad wedstriden spannend spile. By partuer 4 foel spitich genôch Gysbert Lanting út troch syn knibbel, mar waard der in goede ferfanger fûn yn Grietsje v/d Berg. Yn poule…

Lees Meer Lees Meer

Teatsen! 8 july 2018

Teatsen! 8 july 2018

Keatse en tennis komme tegearre, Teatsen!  Op snein 8 july, om 12:30 is der wer it jierlikse teatsen wêrsto do keatswant yn ruilest foar in tennis racket! Elkenien mei meidwaan, dus ek net leden. Graach sels dyn tennisracket meinimme. Ek dit jier binne der wer moaie prizen te winne dus fertel it do freonen en jou jimme allegearre op! Opjaan kin oant snein 8 july, 10:00 oere by; – Doarpshús de Boazumer mjitte – Mail kf-boazum@hotmail.com – Marielle lanting Wy…

Lees Meer Lees Meer

Boazumermjitte partij ôflaske

Boazumermjitte partij ôflaske

Goejûn, Spitich genôch moatte wy jimme fia dizzy wei ynformearje dat de BoazumerMjitte partij sneon o.s. Net trochgiet fanwege te min dielnimmers. Wy hoopje jimme hjirby foldwaande ynformearre te hawwe. Jimme binne fansels fan herte wolkom by de jongerein partij dy wol trochgiet sneon o.s. Mei freonlike groetnis, It bestjoer kf Boazum

Boazumermjitte partij 23 juny 2018

Boazumermjitte partij 23 juny 2018

It is wer safier, tiit foar de keatswedstriit fan it doarpshûs de Boazumermjitte. Dit jier op 23 juny 2018! Opjaan kin oant 22 juny 19:00 by: Doarpshûs de Boazumermjitte 0515-521274 Email: kf-boazum@hotmail.com Mariëlle Lanting (nûmer stiet yn de mail en n it keats boekje) Fia de KNKB site Kategory: Heren A en B vf. Heren C del. Federatie dames del. (3x loten) Jou jimme allegearre op, it belooft ek dit jier wer een feest te wurden!

Pearke keatsen 2018

Pearke keatsen 2018

Einlings wie it dan safier, it jierlikse ‘pearke keatsen’. Mei 16 partuer hiene wy in prachtige opkomst. Wêr it yn de moarn noch kâld en berûn like, wie it yn de middei waarm mei in soad sinne wêrtroch der ek een protte publyk sjen kaam. By de A’s waard der ridlik spannend keatst. De winners hiene alle 3 partijen wûn en hiene in totaal fan 21 punten. De winners wiene partuer 1, Sytske Poeldma mei Sjoerd Boonstra. De twadde priis, mei 17 punten…

Lees Meer Lees Meer